Yönetmelik

GENÇ İZİMDER ÖĞRENCİ TOPLULUĞU YÖNETMELİĞİ

TOPLULUĞUN ADI, MERKEZİ ve KURUCULARI

Madde 1 :

Topluluğun Adı : Genç – İZİMDER Öğrenci Topluluğu.

Merkezi : DEÜ İİBF Mezunları Derneği merkezine bağlı olarak DEÜ.İİBF  Buca Dokuzçeşmeler Yerleşkesi,

Kuruluşu : 7 Mayıs 2012  tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği –İZİMDER ‘ in tüzüğü m.23 ‘ e göre kurulmuştur.

Logosu : Soldaki lacivert, sağdaki mavi renkte kollarını açmış fakülte logosunu taşıyan iki genç ve kollarının alt kısmında lacivert renkte GENÇ İZİMDER ve altında mavi renkte ( koyu alanlarda beyaz renkte ) DEÜ İİBF MEZUNLAR DERNEĞİ yazısından oluşmaktadır.

TOPLULUĞUN AMACI

Madde 2 :

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, sürekli gelişen, D.E.Ü. İ.İ.B.F. yönetimine, çalışanlarına ve öğrencilerine değer veren, üyelerini sürekli geliştiren, çevre ve topluma duyarlı, takım çalışmasına inanan, dürüst ve şeffaf, insan odaklı,yenilikçi ve bağlı olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği tüzüğüne uygun olarak fakültede öncülük yaparak Öğrenci Kulüpleri arasında köprü görevi görerek bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak. Fakülte mevcut marka değerini yükseltmek için çalışmalar yapmak.

İlke ve değerlerden sapmadan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde faaliyet gösteren kulüp ve topluluklarının bulunduğu kulüpler birliği platformunu kurmak. Mezunlar Derneği ve Topluluğun amaçları doğrultusunda  üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, elektronik ortamda  (www.deuiibfmezunlari.org/genc-izimder ) üzerinden web sitesi ve görsel olarak FACEBOOK ve INSTAGRAM sayfaları hazırlayarak faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.

ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ

Madde 3 :

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği  tüzüğünde belirtilen şartlara uygun şekilde Yönetim Kuruluna bağlı olarak ve dernek yönetim kurulu tarafından hazırlanmış yönetmeliğe göre çalışır. Yönetmelik  ihtiyaca göre sadece MEZUNLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU tarafından değiştirilir.

 1. Mezunlar Derneği yönetim kurulu toplantılarında en az iki kişi ile temsil edilirler.
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci kulüp ve toplulukları ile birlikte çalışır.
 3. Üyelerinin akademik, sosyal ve kültürel yaşamlarını geliştirerek katkı sağlar.
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne karşı aidiyet duygusu kazandırır.
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği’ne üye kazandırır.

ÜYE OLMA VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 4 :

Fiil ehliyetine sahip bulunan 18 yaşını doldurmuş, disiplin cezası almamış ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans öğrencisi olan herkes üye olur.

Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olan ve Yüksek Lisans eğitimine devam eden öğrenciler üye olamazlar. Bu vasıfları taşıyan lisans öğrencileri yönetim kuruluna dolduracakları üyelik formu ve öğrenci olduğunu gösteren belge ile üyelik başvurusu yaparlar. Üye kabulü sırasında özel mülakat gibi uygulamalar yapılamaz. Disiplin cezası nedeniyle fakülte öğrenci kulüplerinden ilişiği kesilen öğrenci üye olamaz. Üyeliğin kabulü ya da reddi yönetim kurulu tarafından on beş gün içinde başvuru sahibine yazı ile iletilir. Başvurusu kabul edilen üyeler, üye defterine kayıt edilirler.

Genç – İZİMDER asıl yönetim kurulu üyeleri, mezun olduklarında DEÜİİBF Mezunları Derneği – İZİMDER ‘ e direkt olarak ve giriş aidatı ile üye oldukları yılın aidatını ( ilk yıl aidatı) ödemeden üye olurlar.

Üyelikten çıkarılmamış, istifa etmemiş kurucu üyeler ile Genç – İZİMDER ‘ e büyük yararlar sağlamış üyeler  genel kurul kararı ile “ Onursal Üye “ kabul edilirler. Onursal Üyeler oy kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5 :

Hiç kimse üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı bildirmek  ve varsa birikmiş aidat borçlarını ödemek kaydıyla üyelikten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6 :

Dernek tüzüğü ve topluluk yönetmeliğine aykırı hareket edenler,

Derneğin ve topluluğun ana gayeleri hakkında söz, yazı ve yayın ile aleyhinde bulunmak,

Derneğin ve topluluğun gelişmesini engellemek,

Verilen görevlerden sürekli kaçmak,

Disiplin cezası almak,

Üyelikten çıkarılan üyenin tüm ilişiği kesilir  ve yeniden üye kabul edilemez

TOPLULUĞUN ORGANLARI

Madde 7 :

 • GENEL KURUL,
 • YÖNETİM KURULU,
 • DENETİM KURULU,
 • DİSİPLİN KURULU
 • ÜST KURUL ‘ dan oluşur.

Toplulukta başka organlarda kurulabilir. Ancak, bu organlara Genel Kurul ve Denetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Topluluk Genel Kurulu kayıtlı bulunan asıl üyelerden oluşur.

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 8 :

DEÜ İİBF Mezunları Derneği Yönetim Kurulundan en az bir üyenin gözetiminde, dernek merkezinde ya da derneğin belirleyeceği bir salonda kayıtlı üyelerinin katılımı ile her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü toplanarak;

Genç – İZİMDER yönetim organlarını seçer,

Genel kurul toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve yazman üyeyi seçmesi,

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN BELİRLENMESİ

Madde 9 :

Yönetim kurulu Genç – İZİMDER öğrenci topluluğu üyesi ve dördüncü (4.) sınıftan beklemeli olmayan DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans öğrencileri arasından dernek yönetim kurulu tarafından yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurula önerilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10 :

 • Genel Kurulda alınan kararları uygular,
 • DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesi içerisinde Mezunlar Derneğini Yönetmeliğin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde temsil etmek.
 • Vize ve sınav dönemleri dışında Mezunlar Derneği yönetim kurulu toplantılarında en az iki kişi ile Genç – İZİMDER ‘i temsil eder.
 • Mezunlar derneğinin yaptığı tüm etkinliklere destek hizmeti vermekle yükümlüdür.
 • Yönetim kurulu, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni öğretim dönemine başladıktan sonraki 15 gün içerisinde, öğretim dönemine ilişkin faaliyet raporunu mezunlar derneği yönetim kuruluna sunmak zorundadır.
 • Genç – İZİMDER ‘ in işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu altı aylık periyotlarla düzenlemek ve dernek yönetim kuruluna, dönem sonunda ise genel kurula sunmak,
 • Genç – İZİMDER gelirleri, mezunlar derneği gözetiminde açılacak bir banka hesabında toplanır ve bu hesaptan para çekme işlemi, biri sayman üye olmak üzere en az iki yönetim kurulu üyesinin imzası ile yapılır.
 • Genç – İZİMDER yönetimi, kendi adına 3.şahıslardan sponsorluk adı altında nakdi ve ayni yardım alamaz, sponsorluk sözleşmesi imzalayamaz. Bu tür görüşmeler Mezunlar Derneği tarafından yapılır ve sözleşme imzalama yetkisi dernek yönetim kuruluna aittir.
 • Genç – İZİMDER yönetim kurulu başkanlığını yapacak üye, dördüncü (4.) sınıfta beklemeli olmamak şartıyla üst üste en fazla iki yıl yapar.
 • Başkan, Yönetim Kurulunu her bakımdan temsil eder. Toplantılarda başkanlık görevini yapar,
 • Dördüncü (4.) sınıfta beklemeli konuma düşen üyenin yönetim kurullarındaki görevi sona erer ancak, mezun oluncaya kadar topluluk üyesi olarak kalır.
 • Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve her üyenin bir oy hakkı vardır.
 • Yönetim Kurulu Mezunlar Derneğine üye kazandırılması yönünde yardımcı olur,
 • Başkan yardımcısı, başkanın verdiği görevi yapar. Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevlerini

( Başkanın izni ile ) yerine getirir.

 • Başkan yardımcısı hiçbir şekilde mali konularla ilgilenemez ve mali evrakları imzalayamaz.
 • Genel sekreter , Genç – İZİMDER ‘in yazışmalarını yapar.
 • Sayman, Para alımlarını ve ödemelerini yapar. Topluluğun parasını muhafaza eder. Topluluk adına bütün paraların alındılarını, masraf evrakını vs mali evrakı saklar. Bütçe kesin hesap ve bilançoyu yapar.
 • Mali konularda düzenlenecek evrakı başkan ile sayman birlikte imzalarlar.
 • Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır, bütün konularını yazılı olarak karar altına alması gerekir. Sözlü kararlar Yönetim Kurulunu bağlamaz.
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin biri arka arkaya üç toplantıda mazeretsiz olarak veya izin almaksızın bulunmazsa kendisine Yönetim Kurulu kararıyla, başkanlıkça yazılı bir uyarıda bulunulur.Uyarıdan sonra yine üç kez üst üste toplantılara katılmadığı taktirde istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden ilk sırada olan üye göreve çağrılır.
 • Genç-İZİMDER Yönetim Kurulunun 2 ‘ de ki Topluluğun Amaçları ilkesine aykırı hareket etmesi halinde Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Genç-İZİMDER yönetimini görevden alarak ve Olağan Genel Kurula kadar üyeler arasından yeni Yönetim Kurulu atar.

DENETİM KURULUNUN BELİRLENMESİ GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 11:

Denetim Kurulu iki asıl bir yedek olmak üzere üç üyeden oluşur. Genç-İZİMDER yönetmeliğinde tespit edilen esas ve usullere göre ve üç ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve mezunlar derneği saymanına ve toplandığında genel kurula sunar.

DİSİPLİN KURULUNUN BELİRLENMESİ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12:

Disiplin Kurulu üç üyeden oluşur.

ÜST KURULUN BELİRLENMESİ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13 :

Mezunlar Derneği tüzüğü ve Genç – İZİMDER yönetmeliğine uygun olarak fakültemiz içinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin yönetim kurulu başkanlarının katılımı ile oluşur. Üst kurul görev süresi bir eğitim yılı ile sınırlıdır. Her yıl yeniden oluşur.

Genç –İZİMDER ve öğrenci kulüplerinin ortaklaşa düzenleyeceği ulusal ya da uluslararası öğrenci kongreleri, eğitim kampları, çalıştay, eğitim seminerleri, şenlik ve yarışmalar gibi konuların program ve projelerini yaparlar,

Üst kurul yönetim kurulu başkanı ve genel sekreteri projelerini sunmak üzere  belirli aralıklarla Mezunlar Derneği yönetim kurulu toplantısına katılırlar.

GENÇ – İZİMDER ‘İN GELİR KAYNAKLARI

Madde 14 :

 1. Üye kayıt ücreti. Genel Kurul tarafından belirlenir ve bir kereye mahsus ödenir.
 2. Mezunlar Derneğinin bilgisi ve onayı olmak şartıyla ;
 • SPONSORLUK Gelirleri.
 • Etkinlik ve projelerden doğan gelirler,
 1. Üniversiteden sağlanacak gelirler,
 2. Devlet ya da özel idarelerden elde edilecek hibe yardımları,
 3. Genel uygunluk çerçevesinde yapılan bağışlar,
 4. Dernek bütçesinden alınan destekler,
 5. Diğer gelirler.

TOPLULUĞUN FESHİ

Madde 15:

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, Genç – İZİMDER Öğrenci Topluluğu dernek tüzüğü m.23’ e göre Olağan Genel Kurul kararı ile kurulmuştur ve topluluğun feshi de aynı şekilde DEÜ İİBF Mezunlar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu kararı ile yapılır.