Tüzük

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (D.E.Ü.İ.İ.B.F) MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Kurucuları
Madde 1: Derneğin Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( D.E.Ü.İ.İ.B.F ) Mezunları Derneği ‘dir. Kısaca İZİMDER olarak anılacaktır.
Merkezi: Alsancak – İzmir
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı
Madde 2: Dernek;
1. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu (Y.E.T.O.).’dan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (D.E.Ü.İ.İ.B.F) unvanına gelinceye bu süreçte faaliyette bulunan eğitim kurumlarından mezun olanlar ile ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (D.E.Ü.İ.İ.B.F- Fakülte)’ in mezunlarını aynı çatı altında toplayan mezunlar derneği olmak,
2. Üyelerinin birbirleri arasındaki ilişkileri geliştirmek,
3. Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak için dernek ile eğitsel, bilimsel, sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak,
4. Yukarıda belirtilen konularda gerektiğinde çalışmalar yapan kişi ve/veya kuruluşlarla işbirliği yapmak ve katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 3:
1. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üyelerin fikri ve sosyal çalışmalarını sağlamak, eğitimlerine ait bilgi ve görüşlerini artırmak ve dayanışmayı gerçekleştirmek, üyelerinin yararlanma ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için; kantin, kafeterya, lokal, kreş, çocuk yuvası, yurt, huzurevi, kitaplık, okuma odası, aş ocağı v.b. sosyal ve kültürel tesisleri temin etmek, kurs, seminer, panel, konferans vb ilmi, eğitim ve sosyal faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için İktisadi, sanayi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek.
2. Yüksek okul, Akademi ve Fakülte mezunu olan üyelerimizin amaçlarına ulaşmak için gerekli çabaları göstermek ve bu amacın gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.
3. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, broşür, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, görsel ve elektronik ortamda hazırlanacak web sitesi, CD rom,e- dergi v.b. yayınlar yapmak.
4. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne (Fakülteye) ilişkin olarak düzenlenecek törenlere katılmak ve bu törenleri maddi ve manevi şekilde desteklemek.
5. Geleneksel bir gün tespit ederek, yılda bir defa İZMİR ’de ve yurtiçinde ve yurtdışında bulunan mezunları bir
araya getirmeye yönelik olarak anma günü ve törenler düzenlemek.
6. Üyeleri arasında beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında yemekli toplantılar,
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden
yararlanmalarını sağlamak.
7. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ile benzeri fakülte ve yüksek öğrenim kuruluşlarının gelişmelerini sağlamaya yönelik sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
8. İktisadi ve Ticari konularda telif ve tercüme eserlerin yayımını desteklemek gayesi ile ödüller vermek.
9. Her yıl Dernek Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri öğretim kuruluşlarında, okullarında üstün başarı ile bitirenlere uygun armağanlar dağıtmak.
10. Fakülte (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dahil) ve yüksek okullarda öğrenim gören maddi olanakları az öğrencilere yüksek öğrenimlerini tamamlamaları için burslar sağlamak,giyim,iaşe, kitap vb yardımlarda bulunmak.
11. Üyelerimizden lisans üstü (Yüksek Lisans ve Doktora) sınavlarını başaranlar için burslar sağlamak.
12. İş hayatına girmemiş olan üyelerimiz ve Fakülte’miz mezunlarına iş olanakları sağlamak, çalışmakta olan üye ve mezunlarımızın iş hayatındaki sorunlarını çözmeye çaba sarf etmek ve bu kişilere ilişkin iş talep bilgilerini Dernek web sayfasında duyurmak.
13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak sosyal güvenliklerini korumak ve amacıyla sandık kurmak.
14. Dernek siyasetle ilgilenemez ve siyasi teşekküllerden yardım kabul edemez ve bu teşekküllere yardımda bulunamaz.
15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
16. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
18. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
19. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.
20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
21. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
22. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 4:Dernek, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 5:Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan aşağıda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olan yurtiçi ve yurtdışında yaşayan gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
a. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ( Y.E.T.O ) 1944-1959.
b. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ( İ.T.İ.A ) 1959- 1969..
c. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ( E.Ü.İ.T.B.F ) 1969- 1978.
d. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi (E.Ü.İ.F.) 1978-1982.
e. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi (E.Ü.İş.F.) 1978-1982.
f. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(D.E.Ü.İ.İ.B.F. ) 1982 – .
g. Yukarıda ismi belirtilen kurumlara Bağlı Yüksek Okulları .
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk,renk,cinsiyet,din ve mezhep,aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin,Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. (Değişik: 02.03.1988-3415/1 md.)
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yukarıda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmasalar da yönetim kurulu kararı ile “Onursal Üye” olarak kabul edilebilir. Onursal üyenin oy hakkı yoktur. Bu kişilere verilen üye kimlik kartlarına “Onursal Üye” unvanı yazılır.
İstediği takdirde aidat ödeyebilir. Aynı zamanda derneğe asil üyede olursa oy hakkı bulunur ve aidat öder.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 6: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı bildirmek kaydı ile derneğe olan birikmiş aidat borçlarını ödedikten sonra üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin birikmiş borçlarını ödememesi durumunda  M.K m.70 ‘ e göre hukuki işlemler başlatılır ve masraflar üyeden tahsil edilir.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 7:Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Derneği bölücü hareketlerde ve derneğin ana gayeleri hakkında söz,yazı ve yayın ile aleyhinde bulunmak ve derneğin gelişmesini engellemek,
3- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
4- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödemeyen ve hakkında M.K m.70 ‘ e göre işlem yapılmış üyeler,
5- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
6- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili dernek üyesinin savunmaları alınarak gerekli tahkik işlemleri yapıldıktan sonra haksız oldukları taktirde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 8: Derneğin organları;
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu’ndan oluşur.
Dernekte başka organlarda kurulabilir. Ancak, bu organlara Genel Kurul ve Denetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dernek Genel Kurulu kayıtlı bulunan asıl üyelerden oluşur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Genel kurul toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve yazman üyeyi seçmesi,
7- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
8- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13- Derneğin vakıf kurması,
14- Gerekli hallerde derneğin fesih edilmesi,
15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı
Madde 10:Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir ve nisan ayı içinde yapılacak şekilde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk hakimi dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Dernek Genel Kurulunu Çağrı Usulü
Madde 11 : Yönetim Kurulu, Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları için :
A) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli yayın organları ile ilan edilerek, yazılı olarak, elektronik posta veya SMS ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Üye hazirun listesinin bir sureti isteyen üyelere verilmesi zorunludur.
B) Çoğunluk sağlanması halinde ilk, çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci Genel Kurul toplantısının yapılacağı günü, saati,yeri ve gündemi karar defterine yazarak özel bir kararla gerekli toplantı kararını alır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
C) Alınan bu karar, ilk toplantının yapılacağı günden en az 15 gün önce mahalli bir gazete ile ilan edilir.
D) Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan (Üye kayıt defterinde kayıtlı bulunan) üyelerin listesi düzenlenir.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Madde 12 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 13:Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
Diğer organların kararlarına karşı, üye dernek içi denetim yollarına başvurup tarafına karar bildirilmedikçe iptal davası açılamaz.
Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 14: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Yönetim Kurulunun Teşkili
Madde 15: Yönetim kurulu yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 16:Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapamaya yetkilidir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Başkan, Yönetim Kurulunu her bakımdan temsil eder. Toplantılarda başkanlık görevini yapar. Derneği ilzam edici her türlü evrakı imzalar Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Dernekler Kanunu, diğer kanunları, dernek tüzüğü ile yönetmelikleri ve diğer mevzuat ile Yönetim Kurulu kararları gereğince uhdesine düşen görevleri yapar.
Başkan yardımcıları, başkanın verdiği görevleri yaparlar.Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevlerini ( Başkanın muvafakati ile ) ifa ederler. Başkan yardımcıları arasında vazife bölümü yapılabilir.Başkan yardımcıları hiçbir şekilde mali konularla ilgilenemez ve mali evrakları imzalayamaz.
Genel sekreter , derneğin yazışmalarını yapar. Derneğin resmi veya resmi olmayan tüzel ve özel kişilerle ilişkilerini düzenler ve işlemleri izler. .Gerektiğinde görevlerini başkandan alır.
Sayman, Kanun ve tüzüğün emrettiği tüm defterleri tutar. Para alımlarını ve ödemelerini yapar. Derneğin parasını muhafaza eder. Dernek namına bütün paraların alındılarını, masraf evrakını vs mali evrakı saklar. Bütçe kesin hesap ve bilançoyu yapar. Derneğin demirbaş ve taşınmaz malları hakkındaki evrakı muhafaza eder ve bu konuda gerekli defter ve kayıtları tutar. Para alımlarında, borç tahsilatlarında, ödemelerde vb mali konularda Yönetim Kurulunca alınacak yetki kararlarına göre hareket eder.
Herhangi bir nedenle görevlerini yapmayan üye başkan tarafından değiştirilir ve bu görev başka üyeye verilir.
Mali konularda düzenlenecek evrakı Başkan ile sayman birlikte imzalarlar.
Yönetim Kurulu, Sayman üyenin isteği üzerine derneğin durumu ile ilgili kanunların yürütülmesi, bütün yazışmaları yürütmek için Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterin idaresi altında ihtiyaç duyuldukça ayrı ayrı bürolar açılabilir.
Yönetim Kurulu, görevlendirdiği üyelere veya çalıştıracağı diğer şahıslara yolluk veya ücret ödeyebilir. Yönetim Kurulu, dernekle ilgili yönetmenlikleri yapar ve bu yönetmeliklerin hükümlerine üyeler uyması gerekir. Uymayanlar hakkında kanun ve tüzük hükümleri uygulanır.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 17 :Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır ve bütün konularını yazılı olarak karar altına alması gerekir. Sözlü kararlar Yönetim Kurulunu bağlamaz.
Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla üye ile toplanır ve kararlar var olan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
Her zaman yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine başkanı yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin biri arka arkaya üç toplantıda mazeretsiz olarak veya izin almaksızın bulunmazsa kendisine Yönetim Kurulu kararıyla, başkanlıkça yazılı bir uyarıda bulunulur.Uyarıdan sonra yine üç kez üst üste toplantılara katılmadığı taktirde istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden en fazla oy alan göreve çağrılır.
Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
Madde 18 :Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısı yarıdan aşağıya düşerse; Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 19:Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20:Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve üç ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Danışma Kurulu
Madde 21: Danışma kurulu istişare niteliğinde oluşturulan bir kuruldur. Dernek kurullarına tavsiye niteliğinde tekliflerde bulunur. Danışma Kuruluna seçilecek üyeler, görevdeki Yönetim Kurulu tarafından dernek üyelerinden, onursal üyeler ve yardımları olacak üye dışı kişiler arasından belirlenir.
Dernekte yönetim kurulu başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapmış olan üyeler ile eski dekanlar danışma kurulunun daimi üyeleridir. Fakülte Dekanı Danışma Kurulu’na başkanlık eder. Dekanın toplantıya katılamaması durumunda yönetim kurulu başkanı Danışma Kurulu’na başkanlık eder. Üye sayısı için bir sınırlama uygulanamaz. Danışma kurulunun görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

 Komiteler
Madde 22:Komisyonlar (komiteler) Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri dışındaki derneğin üyeleri arasından belirlenirler. Derneğin yaygınlaşmasına katkıda bulunmasına yönelik olarak eğitim, kültür,spor ve sosyal v.b. alanlarda planların yapılmasına ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışırlar. Her bir komisyon (komite) en az üç en fazla beş üyeden oluşur. Konusuna göre alt çalışma grupları oluşturulabilir. Komitelerin görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Madde 23:  Mezunlar Derneği Öğrenci Topluluğu (GENÇ-İZİMDER )

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği ile Fakülte öğrenci kulüpleri arasında iletişim ve işbirliği sağlamak amacıyla, dernek yönetim kurulundan veya dernek üyelerinden en az  bir üyenin gözetimi altında oluşturulan ve derneğe bağlı olarak çalışan öğrenci topluluğudur. Üyeleri DEÜİİBF öğrencilerinden oluşur. Genç-İZİMDER topluluğunun kendi yönetim kurulları ve logosu vardır. Mezun  olan Genç-İZİMDER yönetim kurulu üyelerinden dernek üyeliği için ilk yıl giriş bağışı ve aidat alınmaz.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 24:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye aidatı: Üyelerden alınacak giriş bağışı ve yıllık üyelik aidatları genel kurul tarafından belirlenir. Fakülteden mezun olan kişi mezuniyet tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde derneğe üye olursa giriş bağışı tahsil edilmez ve yıllık üyelik aidatının 1/3 ‘ü alınır. Fakülteden ilk üç derece ile mezun olan öğrenciler, bölüm birincileri ve Genç-İZİMDER yönetim kurulu üyelerinden giriş bağışı ve ilk yılın üyelik aidatı alınmaz.
2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4- Dernek tarafından tertiplenen piyango, çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, seminer, konferans gibi eğitim, kültür,sosyal v.b. faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 25:Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin iktisadi işletmesi için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Madde 26:Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Madde 27: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdik
Madde 28: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 29: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 30: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Madde 31 :Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki  Belgesi
Madde 32: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Madde 33:Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 34:Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 35: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi
Madde 36: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 37: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Madde 38:Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Madde 39: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 40:Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 41:Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 42:Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 43: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 44: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Şube yönetimleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak faaliyette bulunur.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 45:Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (50) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 30‘dan fazla veya toplam üye sayısı 50’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma
Madde 46:Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 47:Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur.Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 48:Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( D.E.Ü.İ.İ.B.F) Mezunları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin bütün mameleki borçları ödendikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fakülte) yönetimine devir edilecektir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini Fakülte Sekreteri saklamakla görevlidir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 49:Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

Yaşar Erkan ÖZDEMİR : Başkan

Muzaffer GÜNEŞ : Başkan Yardımcısı

Kamil İLERİ: Genel Sekreter

Selim ALTAY – Sayman

Şebnem ELBAN – Üye

Eliz YILDIZTEKİN – Üye

Hicabi CANDAŞ – Üye